Labiatae - Phlomis sp.

Phlomis_1 Phlomis_1b Phlomis_1c
Phlomis_1.jpg Phlomis_1b.jpg Phlomis_1c.jpg

Back to taxa list